INSTITUSI PELADANG INSTITUSI PELADANG

BAHAGIAN INSTITUSI PELADANG

1. Menjalankan kuasa-kuasa Wakil Pendaftar Pertubuhan Peladang.

2. Merangka Rancangan Jangka Panjang, Sederhana dan Pendek pembangunan Institusi Peladang KADA.

3. Membimbing dan menasihati pengurusan dan pergerakan perniagaan serta perkhidmatan PPK, SKATA dan Anak-anak Syarikat.

4. Menyediakan khidmat pengurusan dana dan kewangan serta memberi perakuan berhubung dengan permohonan Institusi Peladang mengikut peruntukan Undang-undang.

5. Merancang dan merangka program-program sosio-ekonomi bagi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga peladang.

6. Menterjemah dan mengedar pekeliling-pekeliling dan arahan-arahan Pendaftar dan KADA yang berkaitan dengan pembangunan Institusi Peladang untuk dilaksanakan diperingkat PPK dan SKATA.