PERANCANGAN & TEKNOLOGI MAKLUMAT PERANCANGAN & TEKNOLOGI MAKLUMAT

BAHAGIAN PERANCANGAN DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. Menggubal Rancangan Jangka Panjang dan Jangka Pendek berasaskan DPN3, MTEN dan lain-lain dasar baru yang diperkenalkan oleh Kerajaan.

2. Menyedia permohonan peruntukan belanjawan pembangunan untuk Rancangan Malaysia dan tahunan.

3. Menyelaras pengagihan peruntukan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia.

4. Mengenalpasti dan mengurus bidang-bidang kaian dan penyelidikan bagi memajukan pertanian dan golongan sasar.

5. Mewujudkan perhubungan dengan badan-badan pertanian dan pemakanan antarabangsa serta institusi tempatan untuk mendapakan bantuan kepakaran dan penyelidikan.

6. Membangun, memaju serta mengurus Sistem Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) serta menyalur infomasi untuk kegunaan golongan sasar dan awam.

 

Tarikh Kemaskini : 04/12/2017