SEJARAH PENGURUS BESAR SEJARAH PENGURUS BESAR

 DR. NIK HASSANI B. MOHAMED  
 
 
DR. NIK HASSANI B. MOHAMED
1 September 1979 – 1 Mac 1991
 
 
 
EN. AB. WAHID B. HJ. AZAHARI
 
 
 
EN. AB. WAHID B. HJ. AZAHARI
16 Mei 1977 – 31 Ogos 1979
 
 
 
EN. KAMARUZZAMAN B. HJ. ALIAS
 
 
 
EN. KAMARUZZAMAN B. HJ. ALIAS
1 Ogos 1976 – 15 Mei 1977
 
 
 
EN. HASHIM B. SHAMSUDDIN
 
 
 
DATO' HASHIM B. SHAMSUDDIN
1 Julai 1974 – 31 Julai 1976
 
 
 
EN. ABDUL HADI B. HJ. SIDEK (DATO')
 
 
DATO' ABDUL HADI B. HJ. SIDEK
15 November 1971 – 31 Disember 1972 (Pegawai Penyama)
1 Januari 1973 – 30 Jun 1974 (Pengurus Besar)
 
 
 
TUAN HJ. HARIRI B. ABU TAIF
 
 
 
TUAN HJ. HARIRI B. ABU TAIF
1 Oktober 1968 – 14 November 1971 (Pegawai Penyama)
 
 
 
Pages: 1  2  3